10 độc chất gây bệnh tự kỷ ở trẻ

10 độc chất gây tự kỷ ở trẻ
Bệnh tự kỷ và một số rối loạn thần kinh đặc thù thường liên quan ít hay nhiều do yếu tố gen di truyền. Gần đây, các nhà độc chất học tâm thần trẻ em đã chỉ ra 10 độc chất hóa học có liên quan chặt chẽ đến chứng bệnh này. T